[PHOTO] Seungri cập nhật Instagram (04/11/2013)


“해볼라고 해볼라고 승리도좀 해볼라고~~~#SR#BigBangLive”
“Going to try, going to try Seungri going to try it more~~~ #SR#BigBangLive”

eng-translated: fyeahseungri @tumblr.com

Chú ý : Seungri đang đùa bằng cách trích dẫn bài hát mới của GD “Going to Try” or “해볼라고”

Credit: VIP4DAESUNG@bigbangupdates