[VIDEO] Quá trình làm phim “The Commitment” phần 3


CLICK HERE TO VIEW VIDEO

Translator: @Big_Seunghyun
Subs by: @06251804

Chú ý: Mật khẩu là “062518tumblr”. Xin hãy ghi credit chính xác, đừng tải lại video mà những ai muốn dịch sang ngôn ngữ khác, xin hãy hỏi @Big_Seunghyung trước. Cảm ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s