[VIDEO] G-Dragon được bình chọn quán quân cho mục “K-Style: Thời trang nam K-Pop” trên Mnet Mỹ


(Đã chiếu từ tháng 9 nhưng vẫn thích hợp. Phần nói G-Dragon xuất hiện từ 6:30)

Nguồn: MNet America @yt via bigbangupdates

One comment on “[VIDEO] G-Dragon được bình chọn quán quân cho mục “K-Style: Thời trang nam K-Pop” trên Mnet Mỹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s