[VIDEO] Seungri cộng tác với May J trong bài hát “I believe” của May J


Phần của Seungri là :30-2:36. Seungri cộng tác với cô ấy trong album mới của cô ấy vì cô ấy cũng đã giúp Seungri trong album solo tiếng Nhật của Seungri.

Nguồn: avexnetwork @youtube.com via bigbangupdates

One comment on “[VIDEO] Seungri cộng tác với May J trong bài hát “I believe” của May J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s