[TWITTER] Taeyang cập nhật Instagram


Cùng hình ảnh này là dòng tweet “Need a  #hug”

Các Vip hãy gửi cái ôm  thật chặt tới Taeyang ,…Đếm từng ngày, khắc khoải từng giờ chờ đợi ngày ra mắt album của Taeyang

Nguồn: Taeyang’s twitter via bigbangupdates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s