[VIDEO] TOP và các diễn viên trong “Commitment” trên chương trình MBC Section TV (20102013)


Hóng bộ phim này…. Yêu TOP quá cơ

Nguồn: 핑끄 베티 @yt via bigbangupdates

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s