[TWITTER] 121006-7 G-Dragon: “Tôi là ai và bạn đang làm gì Jolie?”.


GD’ Tweet: “난 누군가 또 여긴 어딘가”

Dịch: “Tôi là ai và nơi này là đâu”

GD’ Tweet: “졸리 뭐하니?”

Dịch: “Jolie bạn đang làm gì?”

Nguồn: @IBGDRGN

2 comments on “[TWITTER] 121006-7 G-Dragon: “Tôi là ai và bạn đang làm gì Jolie?”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s