[PHOTO] T.O.P với diễn viên Gwak Minseok của “Alumni”.


Dịch: “Với Choi Seung-Hyun diễn viên hàng đầu của “Alumni”. Trải qua  thời gian với cậu ấy, bây giờ tôi biết tại sao mọi người phát điên lên vì cậu ấy và là một diễn viên người quay bộ phim này, tôi có thể cho bạn biết rằng bạn có thể trông chờ vào “Alumni”.!”

Nguồn: @gwakfiction + @LueKim

One comment on “[PHOTO] T.O.P với diễn viên Gwak Minseok của “Alumni”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s