One comment on “[VIDEOS] 120826 Big Bang tại A-Nation Festival.

  1. tội mấy trai của mình , lao động quá sức :'(((((((((( … xót ghê, hát nhảy tè le 1 lúc chục bài, mặt ngu luôn. hix.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s