[VIDEO] 120818 G-Dragon: “Just wild and young”.


G-Dragon cập nhật Twitter của mình với một video (với một đoạn teaser âm thanh) vào ngày sinh nhật của mình:

Dịch Cập nhật Twitter của G-Dragon:
“Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng tôi đang ở studio. Tuy nhiên, những lời chúc mừng làm cho tôi khó để không hạnh phúc và điều này là một phần thưởng. Ehey”

Nguồn: G-Dragon’ Twitter

One comment on “[VIDEO] 120818 G-Dragon: “Just wild and young”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s