[TWITTER] G-Dragon cập nhật Instagram/twitter ngày 24 + 25/07/2012


Bạn thậm chí không biết…
eee…không biết gì my love…??? không biết là mì ngon đến thế ư???? hay không biết là tình yêu đang đói đến thế ư…???
Ngày 25, GD cập nhật với một bức ảnh về chú cún con ^_^
콜라 앉아!
Cola, ngồi xuống nào!
Nguồn: IBGDRGN@twitter  via xtlover15@soompi_bigbang

7 comments on “[TWITTER] G-Dragon cập nhật Instagram/twitter ngày 24 + 25/07/2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s