[TIN TỨC] Big Bang sẽ biểu diễn “Monster” trên NHK’s Music của Nhật.


Phát sóng: Ngày 17 Tháng Sáu , 06:10 (Nhật Bản)
Đài truyền hình: NHK

Nguồn: NHK + bigbangupdates

3 comments on “[TIN TỨC] Big Bang sẽ biểu diễn “Monster” trên NHK’s Music của Nhật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s