11 comments on “[PHOTOS] Big Bang trên tạp chí Nhật An An

  1. =)) tại sao Gờ và Tộp chơi đùa w tất cả mng` mà lại ít nc hay nhìn về nhau??Mờ ám quá =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s